UNIVERZAL PP

PREVLAKE OLOVA>>>

  

Povr{ine sa prevlakama olova nalaze primenu u sredinama koje su jako agresivne na primer koncentrovaniji rastvori sumporne i hromne kiseline, hromna kupatila, atmosfera bogata SO2 gasom i td.
Podrazumeva se da ovakve prevlake potpuno zarastaju za povr{inu ~elika i nisu porozne. Veza metal - olovo se ostvaruje sopstveno razvijenim prajmerom homogena te~nost pri ~emu se ostvaruje besprekorna postojanost. Za sada metalne prevlake olovo su prakti~no nezamenjive na delovima postrojenja za proizvodnju sumporne kiseline, elektrolize cinka, u {tamparskoj industriji i td. Pored prevlaka olova vr{imo povr{insku za{titu konstrukcija olovnim limom razli~itih debljina i kvaliteta kao i izlivanje olovnih delova po `elji kupca.