UNIVERZAL PP

PRIMENA>>>

  

Postrojenja od ~elika i betona (skladi{ni rezervoari) za
* hloralkalna elektroliza
* kristalizatori
* transport morske vode
* fosforna kiselina
* soli kiselina
* separaciona tehnika
* sona kiselina

Aparati i ma{ine
* filteri
* kondenzatori
* ispariva~i i upariva~i
* centrifuge
* bubnjevi izlo`eni habanju
* armature
* pumpe
* me{a~i
* valjci
* posude (pod pritiskom i vakumom)
* kontejneri
* }elije
* kade
* transportne cisterne
* cevi i cevni elementi