UNIVERZAL PP

MATERIJALI>>>

  

Po tvrdo}i gume se grubo mogu podeliti na tvrde ( eboniti ) i meke gume.
Tvrde gume ( eboniti ), generalno su zbog ve}eg stepena umre`enosti hemijski otporni prema agresivnim te~nostima, dok su druge strane, prisustvo mehani~kih optere}enja i nagle temperature promene daju prednost prilikom izbora oblogama od meke gume.
Najve}a postojanost ebonita se posti`e kod vulkanizacije u autoklavu pod pritiskom ili direktnom vulkanizacijom na licu mesta gde za to ima uslova.

U na{em asortimanu su gumene smese na bazi:
* prirodnog kau~uka ( NR )
* poliizoprena (IR)
* hloroprena (CR)
* izobutilen izoprena (IIR)
* stirol butadien (SBR)