UNIVERZAL PP

IZBOR MATERIJALA I TEHNIKE OBLAGANJA ZAVISI OD>>>

  

Konstrukcije i materijala od kojeg je izradjena procesna oprema, odnosno konstrukcija koju je potrebno za{tititi.
Uslovima eksploatacije kao: hemijski sastav radnog medijuma,koncentracije, radna temperatura, udeo i veli~ina ~vrste faze, brzina struganja fluida, radni pritisak itd.
Principa i metoda za u~vr{}ivanje za{titnog materijala na povr{inu i
adekvatne pripreme povr{ina za za{titu.

Na va{ zahtev sa podacima o postrojenju ( ili aparatu ) i uslovima eksploatacije na{a stru~na slu`ba }e ponuditi najsigurniju i najekonomi~niju za{titu, a na{a specijalizovana i proverena ekipa radnika izvr{iti oblaganje na licu mesta ili u na{im radionicama.
Takodje je kod nas mogu}a dorada metalne konstrukcije, koju je potrebno povr{inski za{tititi.